Missió i Funcions bàsiques del Servei Meteorològic Nacional:

Missió:

El Servei Meteorològic Nacional té com a missió proveir informació sobre les previsions i els avisos en matèria de meteorologia i sobre l’estat del mantell nival, així com informació sobre climatologia, sobre la base de l’observació, la comprensió i la predicció, sempre d’acord amb l’avenç tecnològic i científic en la matèria. Aquesta informació està dirigida a vetllar per la seguretat de les persones i a reduir les pèrdues de béns materials davant d’episodis meteorològics, i contribueix directament al benestar, al desenvolupament sostenible i a l’augment de la resiliència del país enfront dels episodis meteorològics extrems en un context de canvi climàtic.


Funcions bàsiques:

a) Planificar, mantenir i operar la xarxa nacional d’observació meteorològica;

b) Detectar, preveure, informar i avisar dels fenòmens meteorològics i de l’estat del mantell nival;

c) Proveir informació i serveis meteorològics adaptats als usuaris;

d) Registrar i tractar les dades meteorològiques i climàtiques;

e) Estudiar i caracteritzar l’evolució climàtica;

f) Representar el país davant els organismes meteorològics, centres de predicció d’allaus i climàtics internacionals;

g) Vetllar per l’acompliment de les obligacions assumides pel país davant els mateixos organismes;

h) Tota altra que el Govern li encomani mitjançant decret.